Thông báo về mức tiêu hao nhiên liệu mới của xe CR-V

  • Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km): 6.9 -> chuyển thành 7
  • Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp đô thị cơ bản (lít/100km): 8,9 -> chuyển thành 9,1
  • Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp đô thị phụ (lít/100km): 5,7 -> chuyển thành 5,8